Rabbit in the Moon ลงทะเบียนใหม่สำหรับเข้าเว็บไซต์   |   เข้าสู่ระบบ English
หน้าแรก รู้จักเรา โครงการ กิจกรรม เรื่องราวธรรมชาติ กระดานดำ ร่วมมือกัน   ติดต่อเรา
 
ร้านมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ กระต่ายในดวงจันทร์
ทีวีสินแร่จิ๋วแต่แจ๋ว
 
โครงการกายามายา (GAIA MAYA)

กายามายา

โครงการกายามายา

กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / อุดมศึกษา / คนทำงาน

โครงการน้องใหม่ ที่เพิ่งเกิด แต่ประสบการณ์เพียบ เพราะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของโครงการ Key Camp และโครงการ Hatch-U โดยคาดหวังให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานได้สูงสุด และมีเป้าหมายท่ีมุ่งให้บุคคลเข้าใกล้คำว่า "ให้งาม" ได้มากที่สุด กายามายาจึงดึงเอาจุดดีจุดเด่นจากกิจกรรมของทั้ง 2 โครงการ มาผนวกกัน โดยวางลำดับตามธรรมชาติของการเรียนรู้ของมนุษย์เข้ากับเวลาที่เหมาะสมในธรรมชาติ จัดวางให้เหมาะเจาะลงตัว เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในหลายระดับวัยนี้ ได้มีประสบการณ์การเข้าถึงธรรมชาติที่ละเอียดอ่อนและหลากหลายมากขึ้น
มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ ทำโครงการกายามายา เพื่อชักชวนบุคคลหรือผู้สนใจที่จะเป็นผู้ดูแลธรรมชาติหรือโลกใบนี้ที่เราอยู่ร่วมกัน ให้ได้รู้จักโลกหรือธรรมชาติอย่างที่เป็น ไม่ได้จากการเชื่อหรือการคิดเอา เพราะเมื่อเราได้ 'เห็น' ความจริงของโลกอย่างที่เป็น จะช่วยให้การลงมือช่วยกันดูแลโลกใบนี้ เป็นไปบนพื้นฐานที่เป็นจริงได้
และการ 'เห็น' ธรรมชาติอย่างที่เป็นได้นั้น ก็มาจากการได้สัมผัสธรรมชาติและโลกรอบตัวแบบไม่พกพาความจำหรือความรู้เชิงวิชาการติดตัวมาด้วย แต่ใช้ความรู้สึกและประสาทสัมผัสที่ตัวเองมี ผ่านกระบวนการร่วมกันเรียนรู้ ที่จะทำให้เราได้ 'เห็น' สิ่งที่เราเชื่อว่าจริง กับ ความจริงที่ธรรมชาติเป็นอยู่ ว่าเป็นอย่างไร

Sensibility
คือ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริง
ที่ปลอดจากการคิดเอา

Knowledge คือ ความต่างๆ ที่ควรจะรู้

Liveliness คือ ความเบิกบาน ความยินดีที่จะฝืน
(การฝึกตน) ยินดีไปสู่การที่จะได้รู้

Wisdom คือ ปัญญา ซึ่งในที่นี้ เห็นได้จาก Creativity

เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวความคิดนี้ได้ชัดเจนมากขึ้นและตรงกัน อาจจะต้องอาศัยการทำความเข้าใจถึงนิยามของคำว่า "งาม" ร่วมด้วย ว่า

   1. รับรู้ได้ในมนุษย์เท่านั้น
   2. การเข้าใจเหตุปัจจัย และคลายจากการยึดได้
   3. เป็นความบริสุทธิ์ใจ / การถ่ายทอดด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   4. เป็นนามธรรม แต่ใช้รูปธรรมเป็นตัวตัดสิน
   5. เป็นสิ่งที่ไหลเลื่อนเปลี่ยนแปลงได้ตามบริบท
   6. ไม่สามารถครอบครองได้ 'เพราะไม่ครอบครองเราจึงมี'
   7. งามหรือสุข เป็นผลที่เกิดขึ้นข้างใน แต่ส่งผลต่อภายนอกได้ (ผู้ที่อยู่ใกล้ก็รู้สึกได้)

          โดยมีกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการฟัง การเห็น การพูด การคิด และการลงมือปฏิบัติ ทั้งหมดนี้ เราใช้รวมความว่า ประสบการณ์ตรง (First-Hand Experience) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) ที่เกิดผลเป็น ความคิดใหม่ (Creativity) ที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้


ความพร้อมของผู้เข้าร่วมโครงการ


1. สนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ และอยากร่วมดูแลธรรมชาติหรือโลกใบนี้ (แบบที่เป็นตัวเอง)
2. มีวิญญาณของการมอง "ทุกอย่างเป็นการเรียนรู้" เป็นทุนตั้งต้น
3. เห็นว่าโครงการนี้จะเป็นโอกาสที่ดีในการ "ฝึกฝนตนเอง" ให้เข้าถึง "ให้งาม" ได้ (ให้งาม หมายถึง 'การทำให้ตนเองมีใจที่งาม' ไปจนถึง 'การทำหรือให้สิ่งที่งามแก่ผู้อื่น')
(สนใจภารกิจ "ให้งาม" ดูรายละเอียดได้ที่หน้า รู้จักกัน)
4. ท้าทายที่จะสร้างสรรค์ผลงานทางความคิดของตนเองด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่สังคม

โครงสร้างการเรียนรู้แบบกายามายา คือ

การเรียนรู้ที่ 1 : Input ผ่านกิจกรรม Foundation และ Practice (ผู้เข้าร่วมดูแลค่าใช้จ่ายของตนเอง)

1. กิจกรรม Foundation
คือ การเข้าไปรับประสบการณ์ตรงในพื้นที่ทางธรรมชาติ
เป็นช่วงของการเข้าไปรับประสบการณ์ตรงในพื้นที่ทางธรรมชาติต่างๆ เปิดโอกาสให้ตนเองได้ใช้ประสาทสัมผัส สัมผัสความจริงและความงามในธรรมชาติ ตามฤดูกาลและสถานที่ที่เหมาะต่อการเรียนรู้ธรรมชาติของโลกและตนเอง "โครงการดวงจันทร์โคจร" ทุกเดือนๆ ละ 1 ทริป ตามพื้นที่ทางธรรมชาติต่างๆ ทั่วประเทศไทย

2. กิจกรรม Practice  คือ การเรียนรู้อยู่ร่วมตามวิถีชีวิตของปราชญ์ (Master) โดยเฉพาะทางด้านธรรมชาติ ผ่านงานวิชาการ(นักวิจัย) และวิถี(ปราชญ์ชาวบ้าน) โดยสามารถเลือกที่จะไปเรียนรู้อยู่ร่วมกับปราชญ์ ทั้ง 2 ด้านตามช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ฝึกงานของแต่ละท่าน (โปรดติดตามรายละเอียดของปราชญ์และช่วงเวลาที่เหมาะต่อการไปเรียนรู้ฝึกงานกับแต่ละท่านได้ ต้นปี 2555)

การเรียนรู้ที่ 2 : Output ผ่านกิจกรรม "การคิดสร้างสรรค์"

1. การสร้างสรรค์ (Creativity) คือ ช่วงเวลาของการตกผลึกทางความคิดของตนเองในประเด็นด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และลงมือปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงาน "สื่อ" เช่น ภาพยนตร์ ภาพนิ่ง วรรณกรรม และดนตรี หรืออื่นๆ ที่ตรงตามความถนัด เพื่อถ่ายทอดแนวความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณะต่อไป โดยมูลนิธิฯ ประสาน Master ด้านการผลิตสื่อ และร่วมสนับสนุนองค์ความรู้และปัจจัยอื่นๆ เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

2. นิทรรศการ (Exhibition) ในช่วงปลายปี 2555 ทางมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์จะจัดงาน Exhibition เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดแนวความคิดที่สร้างสรรค์ ในประเด็นเนื้อหาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมต่อไป


 

 1. โอกาสที่จะได้เกิดการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ เช่น ได้พบมาสเตอร์ด้านธรรมชาติ เป็นต้น
 2. ได้เข้าสู่สถานที่และเวลา ฤดูกาลที่พิเศษทางธรรมชาติ
 3. ได้พัฒนาศักยภาพการเข้าถึงความรู้ของตนเอง
 4. การสนับสนุนปัจจัยและกระบวนการเรียนรู้จากโครงการฯ
 5. เกิดผลงานทางความคิดของตนเอง
 6. ความรู้ใหม่ (รู้จักตนเอง รู้จักธรรมชาติ)
 7. ได้เพื่อนใหม่
 8. ได้แสดงผลงานทางความคิดของตนเองสู่สังคม

ผลที่เกิดขึ้นของโครงการสู่สังคม

 1. ผลงานทางความคิดด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20 ความคิด
 2. Exhibition สื่อสารผลงานทางความคิด

ผลที่คาดหวังของโครงการ

กลุ่มของสังคม (Community) ที่สนใจและสื่อสารงานด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์

โครงการ Key Camp และ Keeeepโครงการแฮช-ยู
Rabbitinthemoon.org | มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์